Dofinansowanie EFRROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nazwa operacji

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia, sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji wysokiej jakości usług projektowania i aranżacji wnętrz.

Opis operacji

Operacja mająca na celu: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zwiększenie zatrudnienia i zakup wyposażenia na potrzeby urządzenia biura do projektowania, aranżacji i architektury wnętrz, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji

  • liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 1
  • liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem): 1 
  • liczba zatrudnionych osób należących do grup defaworyzowanych: 1
  • liczba operacji nastawiona na innowacje: 1